ܡ Kabulnath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deutsch
 

 

 

 

 

 

 

              ی

    

 
ی ӻ

 

 


۱۳۹۸ ړ ې ی . څ ځې ې ѐ ځې ړ ې ې یې ښې ړ.
ځ ې ی ی څ ښ ј ړ. ې . ې ې ې ښ Ӂ ټ ږې ې ځې ې څ ې ې ې ږ ې ې.
ځ ځی ډې ې . ͘ څ ېږېی ښېǘ ځǘ ړ ځی ې ڼ ې ې јړی ی.
ېې ڼ ڼ ی . ځی ی ې ې ځې. ې ځ ېږ ڼ ې . . ړ ښ . ځ ې څ ې ۍ څ ې ې ې ې . ې ې ې ږې ې : ѡ ی ʡ یʡ ی .
ټ څ ې ښ ړ ېڅ . ې ځ ی ډې ې ΁ .
Ӂ ږ ې ې. ې ځ ږې ی ǁېʡ ټ ې ېې. ډې ی ځې ښ ې јړ. ېږ ې ې ې ېښې څ ې ی ې ې ΁ ړ ې ې ډې ې .
ې ΁ې ړ ړ ی ی Șی ې ځ څ .
ځ ې ښ ځی ǘړ Ș. ې .
ې ې ې ې ې ΁ې ښې јړ. ېې ېې ې . ΁ ې ټ ې ړ. ې ې ی ې ړ. ی . ΁ څۍ ې ړ ې ښې ی ځ ې ړ.
څ ې ې ړی . ې ځی ې ډې ړ ې . ލ ې ېښ. ې ی څ ې څڅ څڅې ېښ ې ټ .
ۍ ې ښ ې ړ. Ԙې ې ی ځې ې ړ. ی ی. ځ ې ړې ې ې څ ې ې ړ ټ ځی ލ ې ېښ ړې Әی ې : ی . .
ې ې ړ. ړ ǘ ې ېې ې ې ڼ ځ ې. ې ی ړ ې ځۍ ې ړې Ǎ ΁ ې ې .

  ۴۵۷     ی         ۱۴۰۳         ی  یی        ۲۰۲۴